Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere, toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları yakından takip edebilecek ve bu konularda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, AB tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılmasını ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. 1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayarak uygulanmaya başlanan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden biridir. Aradan geçen 28 yıllık süreçte Jean Monnet Burs Programının uygulaması üç farklı dönem içerisinde gerçekleşmiştir. Jean Monnet Burs Programının 1990-2002 yıllarını kapsayan ilk döneminde, Türkiye’de Avrupa bütünleşmesi hakkında bilgi ve birikimin artması ve bu konularda yetişmiş insan gücünün desteklenmesi amaçlanmıştır. Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak 2002-2006 yıllarını kapsayan ikinci döneminde Burs Programının özellikle katılım sürecinde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesi için kullanılması temel öncelik olmuştur. Programının ilk iki dönemi Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülmüştür. 2007-2008 akademik yılından itibaren ise Jean Monnet Burs Programı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içerisinde yukarıda bahsedilen hedefler çerçevesinde yürütülmektedir.

Daha fazla bilgi için: #