Kullanıcı Sözleşmesi

Bize verdiğiniz her bilgi, sunduğunuz her belge güvende! Size değer veriyor ve Kullanıcı Sözleşmemiz ile haklarınızı daima koruyoruz.

İşbu Kullanım Koşulları, www.e-bursum.com web sitesi üzerinden kullanılacak modül veya modüllerin kullanım şartlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Ekined Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Sanayi ve Ltd. Şti. Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında burs almak isteyen gerçek kişiler ile burs vermek isteyen 3. kişi ve kurumları, www.e-bursum.com alan adlı web sitesi üzerinden bir araya getiren ‘’Aracı Hizmet Sağlayıcı’’ kurumdur. Ekined eğitim Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Sanayi ve Ltd. Şti. işbu Kullanım Koşulları’nda Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak anılacaktır.

Aracı Hizmet Sağlayıcı, ilgili mevzuat gereğince, www.e-bursum.com web sitesini üzerinden hizmet alan gerçek, tüzel kişi kurum ve kuruluşlarca (bundan böyle “Kullanıcı/Kullanıcılar’’ olarak anılacaktır) sağlanan hiçbir içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumunun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Aracı Hizmet Sağlayıcı, ilgili mevzuat gereğince yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olduğu bilincindedir. Aracı Hizmet Sağlayıcı, yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verileri Kullanıcıların yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişi ve kurumlara her ne sebeple olursa olsun iletmeyecek ve başka amaçlarla kullanmayacaktır.

İstenmeyen İçerik: Aracı Hizmet Sağlayıcı, www.e-bursum.com web sitesindeki kullanıcılar tarafından istenmeyen içerikleri kendisine yapılacak yazılı bildirimin ardından en geç 48 saat içinde yayından kaldırmak için azami özen ve çabayı göstereceğini taahhüt eder. Aracı Hizmet Sağlayıcı, istenmeyen içeriğin tespiti anında öncelikle kullanıcıları yazılı olarak uyaracak, ardından içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olacaktır. www.e-bursum.com web sitesi kullanıcıları ARACI HİZMET SAĞLAYAN ekibinin bu konudaki yetkisini baştan ve kat'i olarak kabul etmişlerdir. ARACI HİZMET SAĞLAYAN bu gibi durumların ortaya çıkması halinde tarafsız ve iyi niyetli bir içerik denetimi yapacaktır.

Uygunsuz ve Hukuka Aykırı İçerik: www.e-bursum.com web sitesi Kullanıcıları, ARACI HİZMET SAĞLAYAN’ın varoluş nedenine aykırı, hukuka aykırı olarak hakaret içeren, pornografik unsur taşıyan, toplum güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik yahut fikri mülkiyet haklarını ihlal mahiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem için ve SPAM olarak tabir edilen yüklü ve talep edilmeyen elektronik posta göndermemeyi ve işbu web sitesi platformunu bu amaçlarla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu tür hukuka, ahlaka ve diğer uygunsuz içeriğe hiçbir hal ve koşulda izin verilmeyecektir. Aksi halde bu ve benzeri eylemler nedeniyle ARACI HİZMET SAĞLAYICI, mümkün olan kısa sürede söz konusu içeriği yayından kaldıracak olup, erişim sınırlamaları seçmesinden doğacak tüm sorumluluk işbu hukuka aykırı eylemi yapan tarafa ait olacaktır.

Hakaret/Karalama: www.e-bursum.com web sitesi kullanıcıları, yasaya aykırı, hakaret içeren ve başka bir kurum veya kişiye yönelik, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik yahut fikri mülkiyet haklarını ihlal mahiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylemde bulunmayacaklardır. Bu ve benzeri eylemler nedeniyle ARACI HİZMET SAĞLAYICI, söz konusu ifadelerin hakaret içerdiğinin tespitini takiben, mümkün olan kısa sürede söz konusu içeriği yayından kaldıracak olup, erişim sınırlamaları seçmesinden doğacak tüm sorumluluk işbu hukuka aykırı eylemi yapan tarafa ait olacaktır.

Hizmetlerin Kesilmesi ve Kötüye Kullanımı: www.e-bursum.com web sitesini üzerinden sunulacak hizmetleri yetkisiz bir şekilde kullanma girişiminde bulunan, bu sistemlerin çalışmasını kasten veya ihmalen olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranışlar sergileyen veya böyle davranışlar sergileyen otomatik programlar hazırlayan, www.e-bursum.com web sitesi üzerinden verilen hizmetlerde yer alan olası güvenlik açıkları kullanılarak sistemi kullanılmaz hale getirmeye teşebbüs eden kişilerin -eğer varsa- var olan hesapları derhal sonlandırılacaktır. ARACI HİZMET SAĞLAYICI’nın www.e-bursum.com web sitesi hizmet ve servislerine karşı yapılacak her türlü kasti veya ihmali kötü niyetli siber saldırılar nedeniyle kendi nezdinde doğabilecek zararlara karşı cezai ve hukuki tüm haklarını kullanma hakkı saklıdır.

Telif Hakları ve İhlali: www.e-bursum.com web sitesi Kullanıcıları, içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52'inci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünya’dan yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/platform/malzeme/organizasyon/mecra vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birlikleri'ne ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını peşinen kabul ve taahhüt ederler. www.e-bursum.com web sitesinde yer alacak yazı ve diğer içeriklerde telif hakkı ihlallerine izin verilmez. www.e-bursum.com web sitesi Kullanıcıları, bilgi paylaşırken, gerekli yerlerden gereken izinleri aldıkları varsayılmaktadır. Telif hakkı ihlali durumunda, ARACI HİZMET SAĞLAYICI yönetiminin bilgilendirilmesi ve söz konusu ihlalin doğrulanmasını takiben, ihlali barındıran içeriğin ihlale ilişkin kısmı sunuculardan silinecektir. www.e-bursum.com web sitesi Kullanıcılarının, ARACI HİZMET SAĞLAYICI tarafından gerçekleştirilen silme gibi işlemlerine ilişkin herhangi bir talep ve itiraz hakları bulunmamaktadır.

Yasal Sorumluluk: www.e-bursum.com web sitesini üzerinden hizmet alan gerçek, tüzel kişi kurum ve kuruluşlar e-bursum sisteminde ifşa ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularında hak ve yetkileri olduğunu aksi durumlarda ARACI HİZMET SAĞLAYICI‘ya yönelik her türlü takip ve taleplerden bizzat sorumlu olacaklarını kabul ve beyan ederler. www.e-bursum.com kullanıcıları, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, 3.kişiler yanında ARACI HİZMET SAĞLAYAN’a karşı da münferiden sorumludur. Kullanıcılar e-bursum sistemini kullanmaya yasal olarak ehliyet sahibi olduklarını her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, sistemi kullanmaya yönelik olarak herhangi bir hukuki veya cezai engellerinin olmadığını, kabul, beyan ve teyit ederler.

Kullanım Şartlarının İhlali: ARACI HİZMET SAĞLAYICI, kullanıcıların web sitesine yukarıda belirtilen şartlara, yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıları yetkili makamlara bildirmek ve her türlü yasal tedbiri almak ve kullanmak hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da birkaçının kasten veya ihmalen ihlal eden kullanıcılar, işbu ihlal nedeniyle hukuken sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın mahkeme sürecine intikal ettirilmesi halinde ARACI HİZMET SAĞLAYICI, hizmet alan kullanıcılardan işbu EK-1 dokümanında belirtilmiş olan koşullara aykırı davranmasından dolayı tazminat talep etme ve uğrayabileceği zararları kendilerine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Güvenliği ve Gizlilik:İşbu Kullanım Koşullarını ARACI HİZMET SAĞLAYICI, gizlilik politikası kapsamına giren tüm konularda www.e-bursum.com web sitesini üzerinden hizmet alan kullanıcıların gizliliğini koruyacak yönde ve kişisel bilgilerin mahremiyeti ilkesine uygun olarak hareket etmeye çalışacağını iyi niyetle taahhüt etmektedir. ARACI HİZMET SAĞLAYICI, e-bursum sistemine bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazında kaydetme hakkına sahiptir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği gerekse de olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, hizmet alan kullanıcıların kişisel bilgileriyle ilişkili değildir. Kullanıcı üyeliğinin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. ARACI HİZMET SAĞLAYICI, kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderir. Kural olarak Kullanıcıların paylaşmış olduğu kişisel bilgiler ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz.

Kişisel Bilgiler: E-Bursum sistemi, kayıt olunduğunda Kullanıcılardan e-posta adresi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası ve bir parola dahil olmak üzere bazı kişisel bilgileri ister. Bu bilgiler, hesaba başka kişilerin ulaşmasını engellemek için istenmektedir. Kayıt olunduktan sonra Türkiye içinde bulunulan şehir bilgisi istenmektedir. Bu bilgi, burs bilgisinin detaylı şekilde duyurulması gibi süreçlerde kullanılacaktır. E-Bursum sistemine sağlanan kişisel parolalar, veri tabanında gölgelenerek saklanmakta ve bu verilere kötü niyetli 3. kişilerin erişmesini engellemek için her türlü önlem alınmaktadır. E-Bursum, almış olduğu tüm güvenlik önlemlerine rağmen kişisel bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesi durumunda sorumluluk kabul etmemektedir. Bu tür bilgilerin her türlü makul tedbire rağmen başkaca 3. kişilerin eline hukuka aykırı olarak geçebileceğini Kullanıcılar kabul ederler.

Kullanım: E-Bursum sunucuları, hizmetlerin kullanımı ile ilgili sistemin ne zaman kullanıldığı veya veri transferlerinin boyut ve frekansları gibi bilgileri otomatik olarak kayıt eder ve saklar. ARACI HİZMET SAĞLAYICI, bu verileri hukuki gereklilikler, güvenlik ve performans değerlendirmeleri için ve bu değerlendirmeleri yapan 3. kişilerle paylaşabilecektir.

Seçenekler: E-Bursum sisteminde bulunan profil bilgileri Kullanıcılar tarafından değiştirilebilir, gönderiler ve burs planları yeniden düzenlenebilir veya tamamen silinebilir.

Yetkili Hukuk ve Mahkeme: Taraflar, Hizmet Sözleşmesi ve işbu Kullanım Koşullarında dokümanından kaynaklanan ihtilafların sulhen çözümlenmesi için en iyi gayreti göstereceklerdir. Herhangi bir ihtilaf durumunda karşı Tarafa yazılı olarak konunun tebliğinden itibaren eğer 30 (otuz) takvim günü içinde sorun sulhen çözümlenemezse, Taraflar söz konusu ihtilafın İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri nezdinde çözümlenmesi konusunda anlaşmışlardır.